Search
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: 101097944Názov: Protestant minority's Revival, Social Reform, Science and Spiritual Renewal in Central Europe 1840-1945 (RevSocSpirandScience)Zodpovedný riešiteľ: Kovács Ábrahám prof. PhD.20222027Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: 101097944Názov: Protestant minority's Revival, Social Reform, Science and Spiritual Renewal in Central Europe 1840-1945 (RevSocSpirandScience)Zodpovedný riešiteľ: Kovács Ábrahám prof. PhD.20222027Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0362/23Názov: Aktuálne aplikácie ekonómie zložitosti a ich praktický dopadZodpovedný riešiteľ: Iná:________________________________________1.1.202331.12.2025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0731/23Názov: Modely a algoritmy podporované strojovou inteligenciou pre spracovanie viacrozmerných signálov a veľkých objemov dátZodpovedný riešiteľ: Bukor József doc. RNDr. PhD.01.01.202331.12.2025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 001UPJŠ-4/2023Názov: Implementácia formatívneho hodnotenia do výučby na základnej škole so zameraním na digitálnu formuZodpovedný riešiteľ: Szarka Katarína Mgr. PhD.20232025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0426/23Názov: Výskum menšinovej a pedagogickej identity učiteľov v Karpatskej kotlineZodpovedný riešiteľ: Németh András prof. Dr. DSc.01.01.202331.12.2025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0422/23Názov: Autoregulované učenie sa žiakov primárneho stupňa vzdelávania, metódy jeho rozvoja v kontexte interpretácie digitálnych textovZodpovedný riešiteľ: Tóth Péter prof. Dr. PhD.01.01.202331.12.2025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0117/23Názov: Regionálny poitický život a regionálne náboženské štruktúry v Československu a v Maďarsku 1938-1975.Zodpovedný riešiteľ: Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.1.1.202231.12.2025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 003UJS-4/2023Názov: Jazyk a komunikácia - väzby a súvislostiZodpovedný riešiteľ: Tóth Sándor János PhD.08.01.202331.12.2024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 003UJS-4/2023Názov: Jazyk a komunikácia - väzby a súvislostiZodpovedný riešiteľ: Iná:________________________________________08.01.202331.12.2024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 1/0070/23Názov: Analýza vplyvu turbulentne meniaceho sa hospodárskeho prostredia na aktuálne procesy organizácie v praxi v kontexte malého a stredného podnikaniaZodpovedný riešiteľ: Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.01.01.202331.12.2025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: KEGA 002UJS-4/2023Názov: Implementácia inovatívnych edukačných metód on-line vzdelávania s akcentom na kritické manažérske myslenieZodpovedný riešiteľ: Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.01.01.202331.12.2025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAVČíslo projektu: 1/0049/23Názov: Zmeny v zamestnaneckých a manažérskych kompetenciách v MSP v ére Industry 4.0 Zodpovedný riešiteľ: Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.01.01.202331.12.2024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 22-110-01741Názov: Dvojdňový denný tábor speváckeho zboru Cantus Iuventus Zodpovedný riešiteľ: Orsovics Yvette Mgr. PhD.14.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva / A nemzetiségi diákok jogtudatának emelése az önkéntesség területénZodpovedný riešiteľ: Strédl Terézia PaedDr. PhD.01.04.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR Číslo projektu: 001UJS-4/2023Názov: Vysokoškolské učebné texty z dolnozemskej literatúry I.Zodpovedný riešiteľ: Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD.02.01.202331.12.2024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Univerzitný totemZodpovedný riešiteľ: Nagyová Csilla ArtD.01.04.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Akvizícia knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJSZodpovedný riešiteľ: Valach Andrea PaedDr.16.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: TEMPUSČíslo projektu: 0Názov: A befogadó felsőoktatás innovációjának kidolgozása co-creation megközelítésbenZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.20232025Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: UMENIE – EDUKÁCIA – TERAPIA. Inšpirácie, vzájomné vzťahy, interdisciplinárne prístupy MŰVÉSZET – EDUKÁCIÓ – TERÁPIA. Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítésekZodpovedný riešiteľ: Csehiová Agáta doc. dr. univ. PhD.10.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Zene nélkül nincs teljes ember Alternatív zenepedagógiai és zeneterápiás irányzatok a komplex fejlesztés és inklúzió jegyében Úplný človek bez hudby neexistuje Alternatívne trendy v hudobnej pedagogike a muzikoterapii v mene komplexného rozvoja a inklúzieZodpovedný riešiteľ: Tóth-Bakos Anita Mgr. PhD.10.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Eruditio - Educatio 2022Zodpovedný riešiteľ: Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.07.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Lexikón osobností levického kultúrneho a literárneho života/A lévai kulturális és irodalmi élet személyiségeinek lexikonjaZodpovedný riešiteľ: Halász Ivan doc. Dr. PhD.07.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Az óvodapedagógus hallgatók és leendő nevelők gyakorlati képzése Pedagogická prax v pregraduálnej príprave učiteľov pre predprimárne vzdelávanie a vychovávateľovZodpovedný riešiteľ: Borbélyová Diana PaedDr. PhD.07.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Fond na podporu kultúry národnostných menšínČíslo projektu: 0Názov: Korszerű óvodai nevelés pedagógusszemmel Súčasné predprimáne vzdelávanie optikou učiteľovZodpovedný riešiteľ: Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.07.03.202231.12.2022Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Iná:________________________________________Číslo projektu: CE0100129Názov: Environmental Monitoring and Education for Sustainable Europe based on Circular Economy Zodpovedný riešiteľ: Poór József prof. Dr. DSc.01.01.202301.01.2026Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 22120130Názov: Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries - 1. podanieZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.20.01.202231.05.2022Dotácia: EURSchválený
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 22130215Názov: Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries - 2. podanieZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.20. 01. 202231. 05. 2023Dotácia: EURSchválený
Grantová agentúra: TEMPUSČíslo projektu: KA220-HED-19F2EA3ENázov: Leave as small a Footprint as possible - tools and courses for ecological training of future teachers - a blended approachZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.01.11.202101.11.2024Dotácia: EURNeschválený
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: KA220-HED-D34343D2 Názov: FootSTEP Sustainable Teaching of Environmental Problems using Ecological Footprint - a toolbox for higher education on environmental sustainable development goalsZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.20222025Dotácia: EURNeschválený
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývojaČíslo projektu: APVV-21-0311Názov: Aditívna diagnostická a prognostická hodnota vektorovej analýzy bioelektrickej impedancie pri kardiometabolických ochoreniachZodpovedný riešiteľ: Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.20222026Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývojaČíslo projektu: APVV-21-0093Názov: Integrované benefity a well-beingové prístupy k aplikácii udržateľného manažmentu ľudských zdrojov – minulosť, súčasnosť a budúcnosťZodpovedný riešiteľ: Poór József prof. Dr. DSc.01.07.202231.12.2024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývojaČíslo projektu: APVV-21-0093Názov: Integrované benefity a well-beingové prístupy k aplikácii udržateľného manažmentu ľudských zdrojov – minulosť, súčasnosť a budúcnosťZodpovedný riešiteľ: Poór József prof. Dr. DSc.01.07.202231.12.2024Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 1/0336/13Názov: Chirálne zlúčeniny prechodných prvkov so zameraním na vanád: interakcia experimentu a teórie pri syntéze a charakterizácii.Zodpovedný riešiteľ: Gyepes Róbert doc. RNDr. PhD.20132016Dotácia: EURUkončený
Grantová agentúra: TEMPUSČíslo projektu: 0Názov: Együtt - Egymásért - EgymástóZodpovedný riešiteľ: Kanczné Nagy Katalin PhD.2022. március 01.2023. december 31.Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: TEMPUSČíslo projektu: EG-00169-002/2021Názov: Podpora v rámci programu Makovecz 2021/2022Zodpovedný riešiteľ: Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.01.07.202131.08.2022Dotácia: 149419 HUFSchválený
Grantová agentúra: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.Číslo projektu: BGA/93/4/2021Názov: Podpora prevádzkových nákladov UJS 2021Zodpovedný riešiteľ: Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.01.02.202131.12.2021Dotácia: 276594 HUFSchválený
Grantová agentúra: Innovációs és Technológiai MinsztériumČíslo projektu: FEIF/463-4/2021-ITM_SZERZNázov: Podpora v rámci programu Makovecz 2020/2021Zodpovedný riešiteľ: Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.01.07-202031.12.2021Dotácia: 128117 HUFSchválený
Grantová agentúra: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.Číslo projektu: BGA 617/5/2020Názov: Podpora prevádzkových nákladov UJS 2020Zodpovedný riešiteľ: Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.20202020Dotácia: 176480 HUFUkončený
Grantová agentúra: Európska komisiaČíslo projektu: 2020-1-HU01-KA226-SCH-094146Názov: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásávalZodpovedný riešiteľ: Lőrincz Gábor PhD.01.03.202128.02.2023Dotácia: 28792 EURSchválený
Grantová agentúra: Fond na podporu umeniaČíslo projektu: 21-514-05015Názov: Doplňovanie knižničného fondu UK UJSZodpovedný riešiteľ: Valach Andrea PaedDr.01.07.202131.03.2022Dotácia: 2200 EURSchválený
Grantová agentúra: Fond na podporu umeniaČíslo projektu: 20-514-04064Názov: Budovanie knižničného fondu UK UJSZodpovedný riešiteľ: Valach Andrea PaedDr.01.07.202031.05.2021Dotácia: 3500 EURUkončený
Grantová agentúra: International Visegrad FundČíslo projektu: 52111723Názov: Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship - Ágnes DomonkosiZodpovedný riešiteľ: Lőrincz Gábor PhD.01.09.202130.06.2022Dotácia: 3000 EURSchválený
Grantová agentúra: Pallas Athéné Domus Meriti AlapítványČíslo projektu: 83/2021 (07.29.)Názov: Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2021/22-es akadémiai évbenZodpovedný riešiteľ: Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD.01.09.202131.08.2022Dotácia: 44313 HUFSchválený
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývojaČíslo projektu: APVV-20-0076Názov: Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánovZodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.01.07.202130.06.2024Dotácia: EURSchválený
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 007UJS-2-1/2021Názov: Internacionalizácia v kontexte vzdelávania a vedyZodpovedný riešiteľ: Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.01.07.202131.12.2022Dotácia: EURNeschválený
Grantová agentúra: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyČíslo projektu: 009UJS-2-1/2021Názov: Univerzita J. Selyeho - na ceste k zelenej univerziteZodpovedný riešiteľ: Ing. Norbert Tóth01.09.20212022Dotácia: EURNeschválený
Grantová agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR Číslo projektu: 006UJS-4/2022Názov: Rozvoj vedeckého myslenia u detí v predškolskom vekuZodpovedný riešiteľ: Tóthová Tarová Eva RNDr. PhD.01.01.202231.12.2024Dotácia: EURNeschválený
Grantová agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR Číslo projektu: 008UJS-4/2022Názov: Implementácia inovatívnej formy výučby so zameraním na zvýšenie manažérskych kompetenciíZodpovedný riešiteľ: Bencsik Andrea prof. CSc.01.01.202231.12.2023Dotácia: EURNový
Grantová agentúra: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR Číslo projektu: 005UJS-4/2022Názov: Dvojjazyčné e-learningové kurzy etiky aetických tém na protestantských teologickýchfakultách vysokých škôl a univerzítZodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Pólya, PhD.01.01.202231.12.2023Dotácia: EURNový
Strana 1 z 9