Grantová agentúra
Közösen a jövő Munkahelyeiért Alapítvány
IČO
Program
veda a výskum
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KJM 33022
Názov projektu
Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében – Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti Komárno – Komárom
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr.
Finančný manažér
Antalík Imrich PhDr.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1666
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2013
Koniec riešenia
31.12.2014
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
1548
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2013
Bežné výdavky
509
Kapitálové výdavky
Rok 2
2014
Bežné výdavky
1039
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: