Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
KNM-1233/2012/1.3.4
Názov projektu
Mnohonárodnostná Monarchia a jej kultúra - literárno-historicko-vlastivedná súťaž
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3122
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
250
Začiatok riešenia
01.01.2012
Koniec riešenia
31.12.2012
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
15.10.2012
Celková výška dotácie
2600
Vlastné zdroje
356
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: