Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Číslo projektu
KNM-1099/2013/1.3.6
Názov projektu
Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században (1918-tól 2001-ig) (Demografický vývoj Maďarov na Slovensku v 20. storočí (1918-2001))
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Ďurdík Ladislav PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2660
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
140
Začiatok riešenia
01.01.2013
Koniec riešenia
31.12.2013
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
04.10.2013
Celková výška dotácie
1500
Vlastné zdroje
79
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: