Grantová agentúra
City of Vienna
IČO
Program
rozvoj ľudských zdrojov
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
Z-15-190/0001-03
Názov projektu
Projekt pre Rozvoj ľudksých zdrojov
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Bukor József RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Bukor József RNDr. PhD.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
30.04.2015
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
1000
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: