Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
008UJS-4/2014
Názov projektu
Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Görözdi Zsolt Mgr. Th. D.
Administrátor projektu
Görözdi Zsolt Mgr. Th. D.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
18650
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2014
Koniec riešenia
31.12.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2014
Bežné výdavky
2120
Kapitálové výdavky
Rok 2
2015
Bežné výdavky
2251
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
RTF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: