Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
005UJS-4/2015
Názov projektu
Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
34400
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2015
Bežné výdavky
6622
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: