Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
http://vega.sav.sk/
Číslo projektu
2/0023/12
Názov projektu
Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938)
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2012
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
6857
Vlastné zdroje
Rok 1
2012
Bežné výdavky
1742
Kapitálové výdavky
Rok 2
2013
Bežné výdavky
1631
Kapitálové výdavky
Rok 3
2014
Bežné výdavky
1799
Kapitálové výdavky
Rok 4
2015
Bežné výdavky
1685
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: