Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
http://vega.sav.sk/
Číslo projektu
1/0381/13
Názov projektu
Hodnotenie inovačného potenciálu podniateľskej siete v ranných etapách jej formovania
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Machová Renáta Ing. PhD.
Administrátor projektu
Machová Renáta Ing. PhD.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Bukor József, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
15400
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2013
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
4993
Vlastné zdroje
0
Rok 1
2013
Bežné výdavky
1076
Kapitálové výdavky
Rok 2
2014
Bežné výdavky
1079
Kapitálové výdavky
Rok 3
2015
Bežné výdavky
2838
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: