Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
http://vega.sav.sk/
Číslo projektu
1/0158/14
Názov projektu
Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku Mďarsku (1938-1968)
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Vajda Barnabás Dr. habil. Mgr. PhD.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2014
Koniec riešenia
30.12.2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2014
Bežné výdavky
777
Kapitálové výdavky
Rok 2
2015
Bežné výdavky
844
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.12.2015
Príloha: