Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
002UJS-4/2016
Názov projektu
Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
26445
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2016
Bežné výdavky
2037
Kapitálové výdavky
Rok 2
2017
Bežné výdavky
1995
Kapitálové výdavky
Rok 3
2018
Bežné výdavky
7085
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: