Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
http://vega.sav.sk/
Číslo projektu
1/0767/16
Názov projektu
Biológia človeka z pohľadu religionistického
Cieľ projektu
viz. projekt
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Xeravits Géza György prof. PhD.
Administrátor projektu
Lévai Attila Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Lévai Attila Mgr. PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
23300
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
RTF UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: