Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
http://vega.sav.sk/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Výskum pohrebiska Nitra-Šindolka archeogenetickými metódami
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Prírodovedecká fak. UKF v Nitre (hlavný riešiteľ)
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
24280
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Prírodoved. fak. UKF Nitra
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: