Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
001UJS-4/2016
Názov projektu
Plánovanie, realizovanie a hodnotenie procesov vyučovania jazykov (maďarského, slovenského a nglického) vo viacjazyčnom prostredí v Slovenskej republike
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Szabolcs PhD.
Administrátor projektu
Simon Szabolcs PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
36350
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2017
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: