Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Ekonómia a manažment
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0362/23
Názov projektu
Aktuálne aplikácie ekonómie zložitosti a ich praktický dopad
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je návrh, naprogramovanie a vyhodnotenie vybraných praktických aplikácií teórie Ekonómie zložitosti. K splneniu tohto cieľa je potrebné postupné napĺňanie čiastkových cieľov, ktoré možno v časovom slede formulovať nasledovne: 1. Spracovať prehľad najnovších poznatkov a aplikácií z oblasti ekónomie zložitosti. 2. Spracovať prehľad najpoužívanejších programových prostriedkov, ktoré sa pri výskume s využitím teórie zložitosti používajú - s dôrazom na najnovšie novinky programového systému NetLogo. 3. Navrhnúť niekoľko modelov, ktoré využívajú metodológiu ekonómie zložitosti. 4. Príprava a naprogramovanie vysokorýchlostného servera, na ktorom by bolo možné vykonávať simulácie. 5. Vykonanie navrhovaných simulácií. 6. Vyhodnotenie výsledkov zo simulácií, identifikácia udalostí, ktoré sú typické pre ekonómiu zložitosti. 7. Interpretácia výsledkov. 8. Prezentácia výsledkov na konferenciách, publikovanie výsledkov v špeciálizovaných časopisoch. Nepriamym cieľom projektu je popularizácia metód ekonómie zložitosti a ich prípadná implementácia do študijných programov univerzity.
Žiadateľ
FEI-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Iná:________________________________________
Administrátor projektu
Puzsérová Cyntia Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
19895
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
1.1.2023
Koniec riešenia
31.12.2025
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát FEI UJS
Dátum evidencie
03.05.2022
Príloha: