Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Informatika
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0731/23
Názov projektu
Modely a algoritmy podporované strojovou inteligenciou pre spracovanie viacrozmerných signálov a veľkých objemov dát
Cieľ projektu
V dnešných časoch ochrana životného prostredia, verejná bezpečnosť, bezpečnosť domovaa, primeraná kvalita života a primerané životné podmienky chorých a zdravotne postihnutých sú čoraz dôležitejšie. V tomto projekte, riešime problém rozpoznávania objektov a lokalizácie pomocou rôznych modalít. Hlavný teoretický prínos je všeobecný rámcový systém pre extrakciu a párovanie funkcií založenej na hlbokej neurónovej sieti, čo je základnou súčasťou takýchto riešení. Dôležité oblasti aplikácie zahŕňajú monitorovanie, priemysel (vizuálna kontrola), autonómne šoférovanie a SmartCity (mapovanie a monitorovanie ciest, budov). Monitorovanie prostredia alebo záchranné operácie sa zvyčajne spoliehajú na rôzne senzory (napr. LIDAR, infračervené senzory), potenciálne namontované na pohybujúcich sa robotoch/UAV, čo si vyžaduje spoľahlivú analýzu veľkého množstva multidimenzionálnych dát. Preto budeme vyvíjať riešenia cloud computingu pre analýzu multidimenzionálnych veľkých dát. Algoritmy navrhnuté v tomto projekte sú výpočtovo efektívne a vyžadujú len malú interakciu zo strany užívateľa. Zníženie výpočtovej náročnosti neznamená len zvýšenie potenciálnej rýchlosti v reálnom čase, ale umožňuje aj použitie konvenčného hardvéru (čím sa znižujú náklady) a vstavaných systémov videnia (napr. v automobilovom priemysle). Dôležitou aplikáciou metód analýzy veľkých dát je klasifikácia genómu, ktorá má mnoho aplikácií v zdravotníctve. Preto budeme vyvíjať a aplikovať algoritmy na klasifikáciu genómov pomocou NoSQL databázových systémov.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Bukor József doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
36225
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2023
Koniec riešenia
31.12.2025
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
GIK UJS
Dátum evidencie
02.05.2022