Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
výzva 2022
Webová stránka projektu
evega.minedu.sk
Číslo projektu
1/0422/23
Názov projektu
Autoregulované učenie sa žiakov primárneho stupňa vzdelávania, metódy jeho rozvoja v kontexte interpretácie digitálnych textov
Cieľ projektu
Projekt využíva kvalitatívne a kvantitatívne výskumné metódy na výskum úrovne autoregulovaného učenia sa a jeho vplyvu na učebné výsledky 8-10-ročných žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Projekt skúma vývoj zložiek sebaregulovaného učenia sa: metakognitívnych (orientácia, plánovanie, pozorovanie, hodnotenie), kognitívnych (kompetencia porozumieť textu, výber stratégií učenia sa, štýl učenia sa), afektívnych (emocionálna inteligencia, hodnoty) a motivačných (motivácia k učeniu, sebaúčinnosť) a ich vzťah k výsledkom učenia sa. Premennými výskumu budú rodinné zázemie žiaka, záujmy žiaka a v škole uplatňovaná metodika vzdelávania, vyučovania. Považujeme za dôležité predložiť návrhy na rozvíjanie úrovne sebaregulovaného učenia sa, preto máme v úmysle prezentovať príklady dobrej praxe vo vzdelávaní s osobitným zameraním na interpretáciu digitálnych textov žiakmi alfa generácie. Výsledky nášho výskumu plánujeme diseminovať vo vedeckých zborníkoch a vedeckých časopisoch.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., Prof. Dr. Ambrus Attila Józsefné Kéri Katalin, DSc., Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. , Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD., PaedDr. Nagyová Alexandra, PhD., Kanczné Nagy Katalin, PhD., Gyöngyi Gál, PhD. , Mgr. Istók Vojtech, PhD., PaedDr. Dávid László Szabó
Zodpovedný riešiteľ
Tóth Péter prof. Dr. PhD.
Administrátor projektu
Hrozenská Silvia Ing. PhD.
Finančný manažér
Hrozenská Silvia Ing. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2023
Koniec riešenia
31.12.2025
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
dekanát PF UJS
Dátum evidencie
02.05.2022
Príloha: