Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
ekega.sk
Číslo projektu
003UJS-4/2023
Názov projektu
Jazyk a komunikácia - väzby a súvislosti
Cieľ projektu
Jazyk a komunikácia - väzby a súvislosti
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Iná:________________________________________
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6700
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
08.01.2023
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KSJL PF UJS
Dátum evidencie
24.04.2022
Príloha: