Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0049/23
Názov projektu
Zmeny v zamestnaneckých a manažérskych kompetenciách v MSP v ére Industry 4.0
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
FEI-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
8625
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2023
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
FEIF UJS
Dátum evidencie
11.04.2022
Príloha: