Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
041/PU-4/2016
Názov projektu
Podpora vyučovania vybraných predmetov informačno-komunikačnými technológiami
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
FHPV PU v Prešove (hlavný riešiteľ)
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
45000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
FHPV PU Prešove
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: