Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
001UJS-4/2023
Názov projektu
Vysokoškolské učebné texty z dolnozemskej literatúry I.
Cieľ projektu
Projekt by chcel poukázať na integritu a viackontextovosť slovenskej literatúry. Bol by konkrétnym výstupom z tejto teorémy, zameraný na relatívne komplexný (t. j. literárnovedný, interpretačný i didaktický) zreteľ na literárnu tvorbu Slovákov v Rumunsku. Tá by sa aj takouto formou integrovala do univerzitného kontextu. Uvádzaná knižná publikácia (ako záverečný výstup projektu) by tak tvorila ukážkový medailón viacrozmerného tvorivého úsilia kontextovosti jednotlivých autorov a ich literárnej tvorby. Konečným cieľom projektu by bol výstup, t. j. vytvorenie modulov pre realizáciu e-learningových kurzov v systéme „Moodle”, resp. poskytnutie chýbajúcej učebnej pomôcky knižného formátu v rámci konkrétnej disciplíny študijného programu v rámci diverzifikácie vysokoškolského štúdia.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
11297
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
02.01.2023
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
28.03.2022
Príloha: