Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
veda a výskum
Webová stránka projektu
http://www.apvv.sk/
Číslo projektu
APVV-14-0097
Názov projektu
Monitoring a analýza stavu a porúch látkového metabolizmu u vybraných druhov poľovnej zveri vo vzťahu k ich prostrediu
Cieľ projektu
Monitoring metabolického statusu u jednotlivých skupín poľovnej zveri je dôležitou súčasťou zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je zameraný na charakteristiku a analýzu metabolických procesov u vybraných druhov poľovnej zveri a ich porovnanie v jednotlivých vybraných lokalitách. Cieľom projektu je spracovanie a vyhodnotenie informácií týkajúcich sa vybraných biochemických a hematologických parametrov, odber biologického materiálu a stanovenie parametrov v krvnom sére a plazme a ich analýza vo vzťahu k prostrediu a ekofyziologickému statusu zvierat. Biochemické a hematologické markery odzrkadľujú a umožňujú sledovať vonkajšie vplyvy prostredia na živočíchy, a tak je možné porovnať odlišné vplyvy vybraných typov prostredia na ydravie zvierat. Projekt rieši problematiku sledovania fyziologických hodnôt významných metabolických markerov voľne žijúcej zveri, ktoré umožňujú presnú diagnostiku porúch zdravotného stavu zvierat. Očakávaným produktom zabezpečenia kvalitných chovných podmienok je zdravá zver v dobrej telesnej kondícii, čo sa pozitívne odráža na zabezpečení optimálnej biodiverzity v prírodných podmienkach krajiny a kvalite diviny ako jednej zo zložiek potravy.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Tóthová Adriana Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
30977
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2015
Koniec riešenia
31.06.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Prešovská univerzita v Prešove
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: