Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
IVF
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
22130215
Názov projektu
Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries - 2. podanie
Cieľ projektu
The main goals of the project: 1. Increasing health literacy of the general public in the field of health promotion, diseases prevention, and lifestyle changes 2. Increase the motivation of individuals for a healthy lifestyle by developing hard and soft skills 3. To find out the impact of lifestyle changes on the health of individuals by measuring objective parameters 4. Research focused on lifestyle of the population of V4 and other participated coutries and on the impact of lifestyle changes on physical and psychical health.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Applicant: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Partners: Collegium Humanum - szkoła główna menedżerska, Západočeská univerzita v Plzni, Debreceni Egyetem, Uniwersytet Rzeszowski, Katolícka univerzita v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Hrozenská Silvia Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
38020
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
20. 01. 2022
Koniec riešenia
31. 05. 2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KB PF UJS
Dátum evidencie
23.12.2021
Príloha: