Grantová agentúra
TEMPUS
IČO
Program
KA220
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KA220-HED-19F2EA3E
Názov projektu
Leave as small a Footprint as possible - tools and courses for ecological training of future teachers - a blended approach
Cieľ projektu
vidď projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Žiadateľ: Eötvös Lorand Tudományegyetem, partneri: Univerzita J. Selyeho, Pädagogische Hochschule Wien, Universitatea Babes Bolyai, Romania
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
46075
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.11.2021
Koniec riešenia
01.11.2024
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
11.11.2021
Príloha: