Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021
Webová stránka projektu
https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2021.html
Číslo projektu
APVV-21-0093
Názov projektu
Integrované benefity a well-beingové prístupy k aplikácii udržateľného manažmentu ľudských zdrojov – minulosť, súčasnosť a budúcnosť
Cieľ projektu
Hlavným cieľom predkladané výskumu je tvorba databázy well-being zamestnaneckých benefitov aplikovateľných s cieľom získavania a udržania zamestnancov, na základe získaných výsledkov z aplikovaného výskumu navrhnúť metodológiu aplikovateľnú a realizovateľnú v praxi v slovenskom MSP sektore.
Žiadateľ
FEI-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Arriva Mobility Solutions, s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
PhDr. Szeiner Zsuzsanna PhD.
Finančný manažér
Ing. Norbert Tóth
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
112664
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2022
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát FEI-UJS
Dátum evidencie
06.11.2021