Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0336/13
Názov projektu
Chirálne zlúčeniny prechodných prvkov so zameraním na vanád: interakcia experimentu a teórie pri syntéze a charakterizácii.
Cieľ projektu
Projekt je zameraný na syntézu stereochemicky významných zlúčenín prechodných prvkov, najmä vanádu, predovšetkým chirálnych, a štúdium korelácie medzi ich molekulovou a supramolekulovou štruktúrou a spektrálnymi vlastnosťami s využitím techník štúdia vzoriek v tuhom stave (RTG štruktúrna analýza, infračervená a Ramanova spektroskopia) a v roztoku (NMR, Ramanova, UV-vis spektroskopia). Zvláštny dôraz bude kladený na využitie chiroptických metód, najmä VCD a ECD spektroskopie a polarimetrie tak, aby bolo možné určiť konfiguráciu stereogénnych centier aj bez použitia RTG štruktúrnej analýzy. Experimentálna charakterizácia, ale i plánovanie experimentov bude vhodne doplnené teoretickými štúdiami. Pripravené látky a výsledky výskumu možno využiť pri stereoselektívnej katalýze a príprave materiálov s neobvyklými, ale žiadanými spektrálnymi vlastnosťami.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Prif.UK Bratislava
Zodpovedný riešiteľ
Gyepes Róbert doc. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Gyepes Róbert doc. RNDr. PhD.
Finančný manažér
Szalayová Monika
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2013
Koniec riešenia
2016
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
(doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.) Katedra chémie PF UJS
Dátum evidencie
03.11.2021
Príloha: