Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
výskum a vývoj
Webová stránka projektu
http://www.apvv.sk/
Číslo projektu
APVV
Názov projektu
Analýza biomarkerov látkového metabolizmu poľovnej zveri vo vybraných lokalitách Slovenska
Cieľ projektu
Monitoring metabolického statusu u jednotlivých skupín poľovnej zveri je dôležitou súčasťou zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je zameraný na charakteristiku a analýzu metabolických procesov u vybraných druhov poľovnej zveri a ich porovnanie v jednotlivých vybraných lokalitách. Cieľom projektu je spracovanie a vyhodnotenie informácií týkajúcich sa vybraných biochemických a hematologických parametrov, odber biologického materiálu a stanovenie parametrov v krvnom sére a plazme a ich analýza vo vzťahu k prostrediu a ekofyziologickému statusu zvierat. Biochemické a hematologické markery odzrkadľujú a umožňujú sledovať vonkajšie vplyvy prostredia na živočíchy, a tak je možné porovnať odlišné vplyvy vybraných typov prostredia na ydravie zvierat. Projekt rieši problematiku sledovania fyziologických hodnôt významných metabolických markerov voľne žijúcej zveri, ktoré umožňujú presnú diagnostiku porúch zdravotného stavu zvierat. Očakávaným produktom zabezpečenia kvalitných chovných podmienok je zdravá zver v dobrej telesnej kondícii, čo sa pozitívne odráža na zabezpečení optimálnej biodiverzity v prírodných podmienkach krajiny a kvalite diviny ako jednej zo zložiek potravy.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied ( žiadateľ), Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta (spoluriešitelia)
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Tóth Norbert Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
30921
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2016
Koniec riešenia
30.06.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Prešovská univerzita v Prešove
Dátum evidencie
03.11.2015
Príloha: