Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
APVV
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
APVV-20-0076
Názov projektu
Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov
Cieľ projektu
vidˇ. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Žiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, partneri: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita J. Selyeho.
Zodpovedný riešiteľ
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Administrátor projektu
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
6757
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2021
Koniec riešenia
30.06.2024
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
2644
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
2517
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
1054
Kapitálové výdavky
Rok 4
2024
Bežné výdavky
542
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS finančné oddelenie
Dátum evidencie
20.08.2021
Príloha: