Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
006UJS-4/2022
Názov projektu
Rozvoj vedeckého myslenia u detí v predškolskom veku
Cieľ projektu
Ambíciou projektu je poukázať na nové možnosti podpory kognitívneho vývinu detí v rámci predprimárneho vzdelávania na materských školách v oblasti STEM/STEAM, a poukázať na dôležitosť prírodovedného vzdelávania už v takom útlom veku. Cieľom projektu je navrhnúť vhodnú metodiku oboznámenia sa detí s prírodovednými javmi s uplatňovaním bádateľských aktivít. Výber vzdelávacích aktivít by mal byť predovšetkým reakciou na aktuality reálneho života detí. Každodenné činnosti, ktoré deti vykonávajú v materskej škole alebo doma, sa môžu stať zdrojom rôznych otázok, na ktoré deti pomocou učiteľa hľadajú odpovede vlastným skúmaním, bádaním, hrou. Realizácia hlavného cieľa predpokladá splnenie nasledujúcich čiastkových cieľov: · teoretická analýza skúmanej oblasti, na základe ktorej sa oboznámime s výskumnou problematikou v rámci prírodovedného vzdelávania detí v predškolskom veku · prieskum doterajších používaných prírodovedných aktivít v rámci predprimárnej pedagogiky, ktoré rozdelíme na rôzne tematiky · zostavenie tematických celkov podľa nášho zámeru, ako napr. človek, príroda, chémia, fyzika atď. · usporiadanie pracovných stretnutí riešiteľského tímu, brainstorming o nových nápadoch, resp. diskusia aktuálnych problémov projektu · zakúpenie potrebnej počítačovej, digitálnej a didaktickej techniky (knihy, ukážkové predmety, základná laboratórna technika, postery, modely) na vytvorenie vhodného laboratórneho vybavenia pre ukážkové demonštrácie pokusov, experimentov, hier, bádateľských aktivít · popis vzdelávacích aktivít pre deti a ich popis spracovaná do metodických príručiek pre učiteľov · vytvorenie súboru vzdelávacích aktivít vypracovaných podľa tematických okruhov · vytvorenie didaktických pomôcok pre deti, ako knižky/brožúry podľa jednotlivých tematických celkov s množstvom ilustrácií o danej téme · diagnostické analýzy zamerané na vybrané kognitívne prvky vedeckej gramotnosti u detí materských škôl · pedagogický výskum a analýza výsledkov zo vzdelávania formou ukážkových prezentácií pomocou prieskumu medzi učiteľmi materských škôl podľa výsledkov diagnostických analýz u detí · vytvorenie digitalizovaného metodického materiálu pre učiteľov · zverejňovanie a publikácia výsledkov pedagogického výskumu priebežných a záverečných riešení projektu · prezentovanie výsledkov na rôznych domácich a zahraničných konferenciách
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóthová Tarová Eva RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Szencziová Iveta Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
12611
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2022
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
24.06.2021
Príloha: