Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Webová stránka projektu
pf.ujs.sk
Číslo projektu
009UJS-4/2022
Názov projektu
Vzdelávacia platforma pre výučbu nemeckej gramatiky, textológie a štylistiky na vysokých školách
Cieľ projektu
Konkrétne čiastkové ciele projektu sú: 1. vytvorenie moderného elektronického germanistického kompendia pre potreby vysokoškolského štúdia vo forme modulových kurzov 2. vytvorenie interaktívnych online cvičení na fixáciu učiva, praktické používanie nemeckej gramatiky a rozvoj celkových jazykových zručností v nemeckom jazyku 3. realizácia praktických prednášok v rámci vedeckých konferencií 4. vytvorenie nových učebných materiálov a pomôcok.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Braxatorisová Anita Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Braxatorisová Anita Mgr. PhD.
Finančný manažér
Braxatorisová Anita Mgr. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
28882
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2022
Koniec riešenia
31.08.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KNJ PF UJS
Dátum evidencie
07.06.2021