Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
004UJS-4/2022
Názov projektu
Rozvoj jazykových a všeobecných kompetencií podporujúcich jazykové vzdelávanie budúcich učiteľov a študentov angličtiny
Cieľ projektu
primárny cieľ: podpora študentov učiteľstva angličtiny pri osvojovaní si a implementovaní efektívnych stratégií štúdia jazykov; sekundárny cieľ: rozvoj všeobecných zručností podporujúcich osvojovanie si jazykov, ako je optimalizácia výkonnosti, osvojenie si užitočných návykov, zručnosti v oblasti časového manažmentu, znalosť cieľových stratégií
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóthné Litovkina Anna Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
20770
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2022
Koniec riešenia
2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS, rektorát
Dátum evidencie
03.06.2021
Príloha: