Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KNM-1136/2015/1.1.2
Názov projektu
A beiskolázás optimális feltételei - a SJE TKK 2014-es tudományos szimpóziumának tanulmánykötete Podmienky optimálnej školskej pripravenosti - konferenčný zborník príspevkov vedeckého sympózia PF UJS 2014
Cieľ projektu
Cieľom projektu je sprístupniť informácie o problematike zaškolenia detí formou zborník vedeckých prác pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2660
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
140
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: