Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Komisia VEGA pre vedu o umení, estetiku, jazykovedu
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Teoretické siete v humanitných vedách
Cieľ projektu
výskum teoretických sietí
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Péter PhD.
Administrátor projektu
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
9200
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2022
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
01.06.2021
Príloha: