Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Komisia č. 11
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Evanjelické stredoškolské vzdelávanie v „dlhom 19. storočí“ na území dnešného Slovenska
Cieľ projektu
Výskum poskytuje prehľad dejín školstva a výchovy v priereze tzv. dlhého 19. storočia, t. j. od obdobia osvieteného absolutizmu do konca prvej svetovej vojny. Podáva obraz o odborných výsledkoch a hodnotách vytvorených evanjelickými strednými školami v rozvíjaní výchovných metód, moderného obsahu a učebných pomôcok a didaktických nástrojov. Takmer polstovka škôl pre chlapcov alebo dievčatá patriacich do Preddunajského a Potiského dištriktu mala tak dlhodobo veľký vplyv na vzdelávanie a výchovu Slovákov aj Maďarov a to aj mimo územia dnešného Slovenska. S týmito inštitúciami možno spájať prácu mnohých vynikajúcich vedcov a vznik mnohých významných vedeckých alebo literárnych diel. Dôležitým cieľom je pretavenie a využitie výsledkov výskumu do dnešnej výchovy a prípravy učiteľov, s cieľom jej obsahového a metodického rozvíjania.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Pukánszky Béla, Tóth Péter, Szabó András, Szarka László, Horváth Kinga, Somogyi Alfréd, Korpás Árpád, Polgár Anikó, Kanczné Nagy Katalin
Zodpovedný riešiteľ
Ambrus Attila Józsefné Kéri Katalin prof., Dr. DSc.,
Administrátor projektu
Hanusz Szilvia
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
24000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2022
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PFUJS
Dátum evidencie
31.05.2021
Príloha: