Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
Číslo projektu
002UJS-4/2022
Názov projektu
Implementácia inovatívnych edukačných metód v on-line vzdelávaní z pohľadu kritického manažérskeho myslenia
Cieľ projektu
Cieľom projektu je posúdiť aplikačné možnosti, výhody a nevýhody online vzdelávacieho prostredia, ktoré zodpovedá dnešným výzvam zo strany študenta aj pedagóga.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
24043
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2022
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS, rektorát
Dátum evidencie
29.05.2021
Príloha: