Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-https://evega.minedu.sk/e-vega/(S(hvo22bj22xb5h5id12204555))/LoginPage_0001.aspx
Číslo projektu
1/0119/22
Názov projektu
Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v ére Industry 4.0 formovaním komplexných adekvátnych modelov kompetenčných zručností
Cieľ projektu
Projekt má dva hlavné ciele: 1. Cieľom výskumu je identifikovať hlavné kompetencie na úrovni zamestnancov a riadiacich pracovníkov v kontexte potrieb trhu práce , ktoré si vyžiada digitalizácia v rámci Industry 4.0. 2. Vypracovať adekvátny kompetenčný model zručností v kontexte generácií zastúpených na trhu práce v horizonte 15 rokov.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
21850
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2022
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS, rekotrát
Dátum evidencie
25.05.2021
Príloha: