Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
001UJS-4/2022
Názov projektu
Učebné texty a kontexty dolnozemskej literatúry I.
Cieľ projektu
Projekt by chcel poukázať na integritu slovenskej literatúry – en bloc – z aspektu jej viackontextovosti. Bol by konkrétnym výstupom z tejto teorémy, zameraný na relatívne komplexný (t. j. literárnovedný, interpretačný i didaktický) zreteľ na literárnu tvorbu Slovákov v Rumunsku. Tá by sa aj takouto – prirodzenou – formou integrovala do celoslovenského – spoločenského, ale v našom prípade najmä univerzitného – kontextu. Uvádzaná knižná publikácia (ako záverečný výstup projektu) by tak symbolicky i konkrétne tvorila ukážkový medailón viacrozmerného tvorivého úsilia kontextovosti jednotlivých autorov a ich tvorby. Konečným cieľom projektu by bol výstup, t. j. vytvorenie modulov pre realizáciu e-learningových kurzov v systéme „Moodle”, resp. poskytnutie chýbajúcej učebnej pomôcky knižného formátu v rámci konkrétnej disciplíny študijného programu v rámci diverzifikácie vysokoškolského štúdia.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
11297
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
03.01.2022
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
12.5.2021
Príloha: