Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
21-120-01351
Názov projektu
Kultúra – Umenie – Vzdelávanie; Interkultúrne dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb. (Kultúra – Művészet – Edukáció; Interkulturális örökségek a magyar-szolvák kötődések tükrében.)
Cieľ projektu
Podujatie je zamerané na propagáciu nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, s dôrazom na prepojenia maďarsko-slovenských väzieb. Je zamerané na prezentáciu kultúry, umenia, tvorby tých tvorivých osobností maďarskej národnosti, resp. príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku, ktorí sa narodili, žili, alebo tvorili – či už celý život, alebo len v istých etapách svojho života – na území Slovenska. Zámerom je šíriť ich umelecký odkaz a prínos do kultúrneho života na území Slovenska v 19. a 20. storočí v interkultúrnom kontexte. Cieľom projektu je prezentovať umenie a tvorbu tých významných maďarských umeleckých osobností 19. a 20. storočia, ktorých život a tvorivá činnosť bola spätá s územím Slovenska a je preukázateľná previazanosť maďarskej a slovenskej kultúry a umenia. Snahou je ochrana, zachovanie a propagácia umeleckých hodnôt nehmotného kultúrneho dedičstva, prezentácia umelcov maďarskej národnosti, resp. maďarskej menšiny žijúcej a tvoriacej na území Slovenska v interkultúrnom kontexte. Dôraz bude na pripomenutí tých osobností, ktorých výročia si pripomíname v aktuálnom roku 2021, resp. v blízkom časovom intervale, v roku 2020 a 2022. Aktivity projektu budú multižánrového charakteru: prezentácia a výstava z tvorivej činnosti vybraných osobností; interpretácia vybraných diel z ich tvorby formou koncertu a formou verbálnej, recitačnej interpretácie.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csehiová Agáta doc. dr. univ. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3705
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
195
Začiatok riešenia
15.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2000
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
2000
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
11.01.2021
Príloha: