Grantová agentúra
Úrad vlády SR
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KNM-1134/2015/3.3
Názov projektu
Tradícia a identita: výskum genealogických a rodových väzieb Rákócziovcov na území východného Slovenska
Cieľ projektu
Cieľom je prostredníctvom konferenie posilniť odborný dialóg ohľadom problematiky rodu Rákócziovcov a iniciovať tak diskusiu v otázkach týkajúcich národného povedomia, multikulturalizmu, etnickej a kultúrnej identity.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
prof.PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5510
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
290
Začiatok riešenia
01.01.2015
Koniec riešenia
31.12.2015
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
01.11.2015
Príloha: