Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
Rozvojový projekt
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
003TU Z-2-1/2021
Názov projektu
Konzorcium U10+
Cieľ projektu
viď projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Technická univerzita Zvolen - Zodpovedný riešiteľ, Partneri: Ekonomická univerzita Bratislava, Katolícka univerzita Ružomberok, Prešovská univerzita Prešov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín, Trnavská univerzita Trnava, Univerzita J. Selyeho Komárno, Univerzita Konštatnína Filozofa Nitra, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5720
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.08.2020
Koniec riešenia
31.08.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
20.11.2020
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS
Dátum evidencie
23.11.2020
Príloha: