Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
Rozvojový projekt
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-rozvojovych-projektov-verejnych-vysokych-skol-v-roku-2020/
Číslo projektu
003UJS-2-1/2021
Názov projektu
Rozvoj materiálno-technických podmienok vzdelávania a výskumu na UJS
Cieľ projektu
viď projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth János prof. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Iná:________________________________________
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
99979
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
17500
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS rekotrát
Dátum evidencie
16.11.2020
Príloha: