Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
Rozvojový projekt VIRTU-M
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Virtuálna mobilita ako inovatívny nástroj rozvoja internacionalizácie slovenských vysokých škôl
Cieľ projektu
Projekt prinesie poznatky o aktuálnom stave pripravenosti slovenských vysokých škôl na realizáciu virtuálnych mobilít. Zmapuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia spojené s ich uskutočňovaním Na základe identifikovaných postojov cieľových skupín príjemcov (študentstva a zamestnanectva) a zistených východísk v oblasti technickej infraštruktúry, dostupných nastavení procesov v oblasti manažmentu mobilít a súvisiacej administratívy, integrácie virtuálnych mobilít do študijných programov vrátane spoločných študijných programov v domácej i medzinárodnej spolupráci, uznávania výsledkov, poskytovania materiálnej i finančnej podpory, bude vypracovaný návrh štandardov pre virtuálnu mobilitu aplikovateľných v podmienkach slovenského vysokého školstva. Tento návrh bude predložený na širšiu diskusiu s relevantnými inštitucionálnymi aktérmi vzdelávacích politík. Projekt vytvorí priestor na otvorenie dialógu v tejto oblasti.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Žiadateľ: 1.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Partneri: 2. Ekonomická univerzita v Bratislave 3. Katolícka univerzita v Ružomberku 4. Prešovská univerzita v Prešove 5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6. Technická univerzita vo Zvolene 7. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8. Trnavská univerzita v Trnave 9. Univerzita J. Selyeho, Komárno 10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12. Žilinská univerzita v Žiline
Zodpovedný riešiteľ
Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
10000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.08.2022
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS
Dátum evidencie
10.11.2020
Príloha: