Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
APVV
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Analýza stresových biomarkerov ako indikátorov biologických funkcií poľovnej zveri
Cieľ projektu
Hlavným zámerom projektu je analýza vybraných stresových biomarkerov, zároveň odber biologického materiálu a stanovenie stresových parametrov v krvnom sére a plazme. Následná analýza týchto parametrov vo vzťahu k ekofyziologickému statusu zvierat a rovnako aj k prostrediu a stresovému pôsobeniu na organizmus. Z dôvodu, že voľne žijúca nediagnostikovaná zver predstavuje riziko šírenia vyššie spomínaných pôvodcov ochorení pre zvieratá aj pre človeka (v ohnisku aj mimo ohniska) je z praktického hľadiska nevyhnutné sledovať premorenosť voľne žijúcich zvierat parazitmi a patogénmi, a to predovšetkým v endemických oblastiach. Projekt sa zameriava na sledovanie fyziologických hodnôt významných metabolických markerov voľne žijúcej zveri a umožňuje presnú diagnostiku porúch zdravotného stavu zvierat. Poľovná zver býva postihnutá mnohými infekčnými a parazitárnymi chorobami. Pôvodcami týchto ochorení sú patogény (bakteriálne, vírusové alebo protozoárne) a parazitické červy (helminty). Zároveň zvieratá žijúce v voľnej prírode predstavujú jeden z hlavných rezervoárov pôvodcov rôznych infekčných a parazitárnych ochorení so zoonóznym charakterom, pričom môžu spôsobiť ochorenie aj človeku.
Žiadateľ
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied
Partneri/Spoluriešitelia
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
240548
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2021
Koniec riešenia
2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
09.11.2020
Príloha: