Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0805/21
Názov projektu
Interpretácia 3D prostredia pomocou vizuálnych senzorov a autonómna činnosť agentov v 3D prostredí
Cieľ projektu
Projekt sa zameriava na vývoj robustných a real time riešení pre snímanie 3D sveta a interakciu s ním. Takýto komplexný problém zahŕňa rôzne aspekty zberu dát, fúziu dát zo senzorov, spracovanie informácií, rozhodovanie, ovládanie a riadenie, ako aj ich autonómnu prevádzku a optimalizáciu. Tieto procesy musia pracovať v reálnom čase. V reálnom svete sú zaťažené nepresnými dátami a neistým prístupom k dátam. Preto sa navrhovaný výskum zameriava na strojové videnie, fúziu dát zo senzorov, strojové učenie, neurónové siete, soft computing a hybridné techniky, ktoré sú výhodné z hľadiska výpočtovej zložitosti ako aj robustnosti. Od výsledkov projektu očakávame priamu aplikáciu v rôznych oblastiach hospodárstva, ako napr. bezpečnostné a zabezpečovacie systémy, domáce monitorovacie systémy, 3D modelovanie mesta, monitorovanie dopravnej infraštruktúry pre automatické systémy riadenia dopravy, preventívne systémy varovania pred katastrofou spolu s analýzou rizík, optimalizáciu a rozhodovanie, hodnotenie a diagnostiku.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Kató József Zoltán prof. DSc.
Administrátor projektu
Gubo Štefan RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
36225
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
05.06.2020
Príloha: