Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0386/21
Názov projektu
Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na elektronické dištančné vzdelávanie
Cieľ projektu
Chceli by sme sa venovať výskumu faktorov prečo majú / nemajú radi matematiku žiaci, študenti. Chceme získať odpovede na to ako možno nabudiť a udržať ich záujem o matematiku; ako vytvárať a zmeniť postupne ich postoj, resp. akú významnú rolu môže hrať pri tom dostať ich do stavu “flow” v procese vyučovania matematiky. Výskum pri tom plánujeme upriamiť aj na používanie IKT vo vyučovaní matematiky. Naše naivne predstavy o používaní týchto nástrojov možno sú mylné – vidíme len príležitosti a potenciálne výhody, ale zabúdame na hrozby a riziká. Činnosť plánujeme realizovať pomocou experimentálneho kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, kombináciou dotazníkovej metódy s hĺbkovou analýzou – a prípadovými štúdiami. Na základe výskumom získaných údajov chceme odpovedať predovšetkým na položené otázky cieľov projektu. Na základe týchto overených výsledkov možno formulovať odporúčania pre budúcich ako aj pre súčasných učiteľov matematiky.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter Dr. habil. RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
40600
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
16.02.2021
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
7811
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
04.06.2020
Príloha: