Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Komisia VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0587/21
Názov projektu
Výskum popkultúry po mediálnom obrate kultúrnych vied
Cieľ projektu
Prvotným cieľom predloženého projektu je koncipovanie novej metodológie v oblasti skúmania populárnej kultúry. Základ tejto metodológie tvoria úvahy významných teoretikov, ako Friedrich Kittler, K. Ludwig Pfeiffer, Marie-Laure Ryan alebo Henry Jenkins, ktorí zdôrazňovali intermediálny a transmediálny charakter literatúry, filmu atď. V dnešnej dobe je ťažké sledovať literatúru bez toho, aby sme brali do úvahy jej vzťah k iným (novým) médiám. Takisto môžeme povedať, že hranice medzi populárnou a tzv. klasickou literatúrou (resp. kultúrou) sa v poslednej dobe výrazne posunuli. Populárna kultúra reaguje veľmi rýchlo a citlivo na svetové diania, a tým pádom si vyžaduje nové vedecké postupy. Riešitelia sa usilujú o vytvorenie fundamentu pre výskum populárnej kultúry na základe týchto postupov. Konkrétne ciele: 1) vytvorenie základu pre novú, mediálne založenú praxeológiu, 2) skúmanie transmediálnych imaginárnych svetov populárnej kultúry nielen z teoretického hľadiska, ale aj z hľadiska praktických činností, 3) zmapovanie mediálnych postupov vo fenoménoch popkultúry, ako komplexita, intermedialita, hybridizácia, mediálne prechody resp. skríženia, 4) odhalenie naratívnych postupov súčasnej maďarskej a svetovej fantasy literatúry, sústrediac na ich inter- a transmediálne vzťahy. Realizačné výstupy a odberateľ výstupu
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Nagy Péter, Mgr. PhD., Hegedűs Orsolya, Mgr. PhD., Baka Patrik, PaedDr. PhD.
Zodpovedný riešiteľ
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
13674
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
rektorát a PF UJS
Dátum evidencie
01.06.2020
Príloha: