Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2/0136/21
Názov projektu
Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka
Cieľ projektu
Cieľom projektu je edičné, literárnohistorické a kultúrnohistorické spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka. Edičné spracovanie bude vychádzať z kvalifikovaného prepisu rukopisu. Opierať sa bude aj o porovnanie písma rukopisu s ďalšími dokumentmi písanými rukou autora, ktoré má výskumný tím v dispozícii. Na základe rešpektovaných textologických zásad a vlastného lingvistického výskumu rukopisu (so zreteľom na autorské jazykové špecifiká, interlingválne vzťahy, poznatky z oblasti vývinu spisovného jazyka a i.) vznikne preklad pamiatky do slovenčiny a maďarčiny, ktorý otvorí nové výskumné možnosti ďalším bádateľom. Budovanie textovokritického aparátu bude predstavovať komplexnú bádateľskú aktivitu, zahŕňajúcu riešenie množstva problémov textologickej (datácia textu, určenie jeho súvisu s inými pamiatkami...), historickej, lingvistickej a i. povahy. Samostatnú kapitolu textologického bádania bude predstavovať identifikácia a ďalší výskum vydaných fragmentov rukopisu (česká verzia jedného z nich bola publikovaná v zborníku Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky, otvárajú sa aj možné zhody a súvisy s kázňovou i spisovou tvorbou autora). Literárnohistorický výskum sa sústredí na umelecké stránky tohto prozaického textu, na jeho interpretáciu, obraznosť, estetické kvality, obsah a ideové posolstvo. Všímať si bude súvisiace kultúrnohistorické, náboženské, filozofické a i. kontexty s osobitným zameraním na ukotvenosť tejto pamiatky v dobovom kultúrnom živote, ako aj na jej súvis s literárnou produkciou autora a jeho spolupútnikov.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
SAV- žiadateľ
Zodpovedný riešiteľ
Braxatorisová Anita Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Braxatorisová Anita Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
19661
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2024
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
3765
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
2024
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Vega
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
Dátum evidencie
29.05.2020