Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
Nové technológie, metódy a formy vo výučbe
Webová stránka projektu
https://projekty.portalvs.sk/projekty/_projekt/13247/1
Číslo projektu
004UJS-4/2021
Názov projektu
Vzdelávacia platforma pre vysokoškolské štúdium nemeckej gramatiky, textológie a štylistiky
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je zostavenie digitálneho interaktívneho študijného materiálu pre študentov nemeckého jazyka a literatúry. V rámci realizácie projektu budú skompletizované a prepracované časti už existujúcich materiálov, a tiež vypracované úplne nové učebnice a cvičebnice. Súčasťou realizácie projektu bude empirický výskum zameraný na meranie a hodnotenie aplikácie digitálnych študijných materiálov v rámci vysokoškolského štúdia. Špecifické ciele projektu sa odvíjajú od ambícií zvýšiť kvalitu výučby nemeckého jazyka, úroveň využívania interaktívnych digitálnych platforiem v tomto procese, aktivizovať zapájanie medzipredmetových súvislostí, prehĺbiť jazykové a filologické kompetencie študentov (vrátane vyjadrovacích schopností v rozličných sférach komunikácie vrátane vedeckej), vzbudiť ich záujem o predmet štúdia a najmä ukázať im ako budúcim učiteľom skryté možnosti didaktizácie pomocou interaktívnych multimediálnych cvičení. Zo sekundárnych cieľov treba vyzdvihnúť didaktický aspekt projektu, pri ktorom ide o prezentáciu širokého spektra možností spracovania textu a typov cvičení, o ktorých študent dostane obraz na základe vlastnej aktivity prostredníctvom interaktívnych aplikácií platformy. Konkrétne čiastkové ciele projektu sú: 1. vytvorenie moderného elektronického germanistického kompendia pre potreby vysokoškolského štúdia vo forme modulových kurzov 2. vytvorenie interaktívnych online cvičení na fixáciu učiva, praktické používanie nemeckej gramatiky a rozvoj celkových jazykových zručností v nemeckom jazyku 3. realizácia praktických prednášok v rámci vedeckých a doktorandských konferencií 4. realizácia praktických workshopov pre študentov a učiteľov nemeckého jazyka 5. vytvorenie nových učebných materiálov a pomôcok.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Braxatorisová Anita Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Braxatorisová Anita Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
36935
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Kega
odbor vedy a techniky na VŠ
sekcia vysokých škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
Dátum evidencie
29.05.2020