Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
006UJS-4/2021
Názov projektu
Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazykus päťjazyčným odborným terminologickýmslovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Acces podobe
Cieľ projektu
Projekt sa zameriava na vytvorenie stručného vysvetľujúceho glosára v tematike misiológia,diakónia, sociálna starostlivosť s päťjazyčným (maďarský-slovenský-český-anglický-nemecký)slovníkom vrátane CD-ROM a Open Acces, ktorý zostaví odborná pracovná skupina teológova sociálnych pracovníkov. Glosár a slovník má slúžiť predovšetkým poslucháčom: študentom teológie,misiológie, diakónie a sociálnych starostlivosti atď. ako pomôcka zabezpečujúca prístup k takýmodborným informáciám počas štúdia cudzojazyčnej literatúry, ku ktorým sa nemôžu dostať pomocoutradičných glosárov a slovníkov.
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Szénási Lilla ThDr. PhD.
Administrátor projektu
Szénási Lilla ThDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
11480
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
02.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
2067
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
RTF UJS
Dátum evidencie
29.05.2020
Príloha: