Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/
Číslo projektu
1/0688/21
Názov projektu
Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4
Cieľ projektu
Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
25760
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
4100
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát FEI UJS, Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
29.05.2020
Príloha: